Shromažďujeme informace, které nám pomáhají zdokonalovat naše webové stránky. O některé informace vás žádáme napřímo, avšak jiné informace jsou shromažďovány automaticky. Veškeré informace shromažďované automaticky se ukládají v agregované podobě a nelze je využít k vaší identifikaci jako konkrétní osoby. Příležitostně vás můžeme požádat o informace, které někdy mohou být osobně identifikovatelné a soukromé.

Z výše uvedeného důvodu lze informace námi shromažďované rozdělit do dvou hlavních skupin:

 • agregované statistické údaje o návštěvníkovi;
 • identifikovatelné osobní údaje.

Agregované statistické údaje o návštěvníkovi nepropojujeme s identifikovatelnými osobními údaji.

1.1 Agregované statistické údaje o návštěvníkovi

Když navštívíte naše webové stránky www.haemactive.cz, budeme automaticky shromažďovat obecné informace o vašem počítači a jeho umístění, jakož i o webových stránkách, odkud jste přišli, bude-li to relevantní. Tyto informace nemohou být použity k identifikaci vaší osoby. Tyto údaje se užívají pouze v agregované podobě a informují nás o tom, odkud naši návštěvníci přicházejí, na co se dívají, na co reagují a kde tráví většinu času.

Údaje, které shromažďujeme automaticky:

 • Podpora cookies první stranou (zda nám umožníte umístit soubory cookies na vašem počítači);
 • ID návštěvníka (poskytované cookies, které umístíme na vašem počítači, bude-li to možné);
 • Indikátor (tj. odkud jste přišli, např. google.com);
 • Datum a čas návštěvy;
 • Regionální a jazykové nastavení (k určení, ve které zemi se nacházíte);
 • Operační systém (Windows, OS X, Linux, iOS, Android atd.);
 • Prohlížeč a jeho verze (Chrome, Internet Explorer, Firefox, Opera, Safari atd.);
 • Rozlišení obrazovky (1280x1024, 1024x768, atd.);
 • Podpora JavaScript;
 • Podpora Java;
 • IP adresa (počítačová adresa na internetu);
 • Název stránky, kterou si prohlížíte;
 • URL stránky, kterou si prohlížíte.

1.2 Identifikovatelné osobní údaje

Někdy o vás potřebujeme shromažďovat více osobních údajů. Některé oblasti/části našich webových stránek mohou vyžadovat, abyste se před přihlášením registrovali; můžeme po vás požadovat informace, jako např. váš věk a povolání tak, abychom lépe pochopili účel vaší návštěvy a mohli zkvalitnit vaše prohlížení jako návštěvníka našich stránek.

Pokud vás požádáme o jakékoli osobně identifikovatelné údaje, které mohou být použity k identifikaci vás jako fyzické osoby, vždy si nejprve vyžádáme udělení souhlasu a vždy vám poskytneme vysvětlení, proč tyto informace shromažďujeme, jak je shromažďujeme, jak je uchováváme a jak s nimi budeme nakládat a využívat je.

Osobně identifikovatelné údaje budeme shromažďovat a ukládat pouze pro účel uvedený během procesu shromažďování. Když zpracování vašich osobních údajů pro uvedený účel ukončíme, údaje odstraníme a zničíme, abychom tak zajistili vaše soukromí.

Na těchto webových stránkách neshromažďujeme ani neuchováváme citlivé osobní údaje o vašem zdravotním stavu, etnickém původu, náboženském nebo politickém přesvědčení. Ve výjimečných případech, kdy usilujeme o shromáždění jiných citlivých údajů, budeme tak činit výhradně v souladu s aplikovatelnými právními předpisy o ochraně osobních údajů.

Ochrana soukromí dětí je velmi důležitá. Společnost Novo Nordisk  nemá v úmyslu shromažďovat osobně identifikovatelné údaje od dětí (dítě je definováno jako člověk mladší 18 let) bez souhlasu rodiče nebo zákonného zástupce. Děti by NEMĚLY poskytovat společnosti Novo Nordisk  osobně identifikovatelné údaje bez výslovného povolení jejich rodičů nebo zákonného zástupce.

V náležitých případech budeme dětem ukládat, aby osobní údaje neposkytovaly. Pokud vaše dítě osobní údaje předá a vy byste chtěli, aby byly tyto údaje odstraněny, kontaktuje nás, prosím, na e-mailové adrese: infoline@novonordisk.com.

Osobní údaje jsou na těchto webových stránkách shromažďovány pouze v nezbytném rozsahu. Shromažďované údaje se za žádných okolností neprodávají třetím stranám.

Jakékoliv osobní údaje, které shromažďujeme, mohou být předávány mezinárodně v rámci globální organizace Novo Nordisk . Máme zavedeny závazné vnitřní směrnice, které zajišťují odpovídající úroveň ochrany bez ohledu na to, kde se v globální organizaci Novo Nordisk  vaše osobní údaje nacházejí.

Nikdy nebudeme předávat nebo prodávat osobně identifikovatelné údaje o našich návštěvnících třetí straně. Obecně budeme sdílet informace pouze s našim smluvními poskytovateli služeb a poradci. Abychom však mohli dodržovat zákonné povinnosti na ochranu práv, majetku a bezpečnosti společnosti Novo Nordisk,  jejích zaměstnanců a jiných osob nebo v případě, kdy prodáváme nebo likvidujeme kteroukoli část našeho podnikání nebo majetku, mohou být osobní údaje sdíleny. Jakékoli takové sdílení bude v souladu s právními předpisy o ochraně osobních údajů.

Podle zásad ochrany osobních údajů máte níže uvedená práva. K uplatnění těchto práv se laskavě obracejte na společnost Novo Nordisk  pomocí e-mailové adresy: privacy@novonordisk.com

 • Máte právo získat přehled o tom, jaké osobní údaje o vás vedeme;
 • Máte právo obdržet kopii vašich osobních údajů ve strukturovaném, běžně užívaném a strojově čitelném formátu;
 • Máte právo provést aktualizaci nebo opravu vašich osobních údajů;
 • Můžete požádat o odstranění nebo zničení vašich osobních údajů. Můžete nás přimět k tomu, abychom zpracování vašich osobních údajů zastavili nebo omezili;
 • Pokud jste nám ke zpracování vašich osobních údajů udělili souhlas, můžete svůj souhlas kdykoli odvolat. Vaším odvoláním není dotčena zákonnost zpracování provedeného před odvoláním vašeho souhlasu;
 • Máte právo podat u Úřadu pro ochranu osobních údajů, se sídlem Pplk. Sochora 27, 170 00 Praha 7, stížnost ohledně způsobu, jakým vaše osobní údaje zpracováváme (pro více informací viz www.uoou.cz).

V závislosti na konkrétních okolnostech zpracování mohou u uplatnění těchto práv existovat určitá omezení podle platných právních předpisů. S dotazy nebo žádostmi ohledně uplatnění těchto práv nás můžete kontaktovat na výše uvedené e-mailové adrese.

O využívání souborů cookies se můžete dozvědět více v našem Prohlášení o souborech cookies zde.

 

10.1 Informační účely

Obsah prezentovaný na webových stránkách www.haemactive.cz společnosti Novo Nordisk  je předkládán výlučně pro informační účely. Webové stránky vám neposkytují žádnou radu ani doporučení a neměli byste se na ně při jakémkoli rozhodování nebo jednání spoléhat. Doporučujeme vám, abyste se obrátili na odborné poradce v příslušném oboru ohledně použitelnosti jakéhokoli konkrétního aspektu daného obsahu. Zejména pak žádný text uvedený na těchto webových stránkách nepředstavuje výzvu ani nabídku k investování nebo obchodování s cennými papíry Novo Nordisk  nebo obchodování s nimi. Dále jsou na těchto stránkách uvedeny vybrané informace o nemocích a jejich léčení. Tyto informace nejsou určeny jako lékařské rady a nenahrazují konzultaci se zdravotnickým odborníkem. Máte-li jakékoli zdravotní problémy či na ně máte podezření, měli byste se obrátit na svého praktického lékaře nebo jiného kvalifikovaného poskytovatele zdravotních služeb.

10.2 Informace poskytované  „jak jsou“

Informace na těchto webových stránkách se poskytují „jak jsou“ a společnost Novo Nordisk  neposkytuje žádná prohlášení ani záruky, ať již výslovné nebo implicitní, a to včetně mj. předpokládaných záruk jakosti, vhodnosti k určenému použití nebo neporušování. Společnost Novo Nordisk  neposkytuje žádná prohlášení ani záruky jakéhokoli druhu co do úplnosti, přesnosti, včasnosti, dostupnosti, funkčnosti a dodržování platných právních předpisů. Použitím těchto webových stránek přijímáte riziko, že informace mohou být neúplné nebo nepřesné nebo nemusí odpovídat vašim potřebám nebo požadavkům.

10.3 Odmítnutí odpovědnosti

Společnost Novo Nordisk  ani naši poskytovatelé obsahu nenesou odpovědnost za jakoukoli škodu nebo újmu na zdraví vzniklou v důsledku přístupu nebo nemožnosti přístupu na tyto webové stránky nebo z vašeho spolehnutí se na jakékoli informace na těchto stránkách uvedené. Společnost Novo Nordisk  se zříká jakékoli a veškeré odpovědnosti za přímou, nepřímou, náhodnou nebo následnou škodu, za náhradu škody plnící represívní funkci, a za zvláštní či jinou náhradu škody, ztracenou příležitost, ušlý zisk nebo za jakoukoli jinou ztrátu či škodu jakéhokoli druhu. Toto omezení zahrnuje náhradu škody nebo jakékoli viry, které mohou zasáhnout vaše elektronické zařízení.

10. 4 Odkazy na jiné webové stránky

Tyto webové stránky obsahují odkazy na jiné webové stránky, které nejsou ve vlastnictví nebo pod kontrolou společnosti Novo Nordisk. Mějte, prosím, na paměti, že neodpovídáme za žádná pravidla ochrany osobních údajů na těchto jiných stránkách, ani nad nimi nemáme kontrolu. Toto prohlášení o ochraně osobních údajů se vztahuje pouze na údaje shromažďované na webových stránkách www.haemactive.cz. Důrazně doporučujeme, abyste si přečetli prohlášení o ochraně osobních údajů na každých webových stránkách, které navštívíte a jež shromažďují osobně identifikovatelné údaje.

10.5 Webové stránky odkazující na nás

Společnost Novo Nordisk  nepropaguje webové stránky odkazující na stránky Novo Nordisk.  Společnost Novo Nordisk nenese odpovědnost za obsah uvedený na takových stránkách ani za kontrolu nad údaji, které se mohou uživatelé rozhodnout těmto stránkám poskytnout.

10.6 Změny

Společnost Novo Nordisk si vyhrazuje právo kdykoli a dle svého výhradního uvážení měnit, upravovat, nahrazovat či odstraňovat jakýkoli obsah těchto webových stránek nebo může omezit přístup k nim nebo ukončit jejich fungování.

10.7 Autorské právo a použití obsahu

Obsah těchto webových stránek je majetkem společnosti Novo Nordisk a je chráněn autorskými právy. Ochranné známky, servisní značky, obchodní názvy, loga a výrobky zobrazené na těchto webových stránkách jsou chráněny po celém světě a žádné z uvedeného nelze využít bez předchozího písemného souhlasu společnosti Novo Nordisk  Obsah těchto stránek můžete bez obav stahovat, avšak pouze pro svou vlastní potřebu, nikoli za účelem komerčního využití. Nejsou povoleny žádné úpravy ani další reprodukce tohoto obsahu. V opačném případě nesmí být obsah žádným způsobem kopírován ani využíván.

10.8 Použití dotazů a komentářů

Jakékoli dotazy, komentáře, návrhy nebo jiná sdělení včetně jakýchkoli nápadů, vynálezů, konceptů, technických postupů nebo know-how, které můžete postoupit na těchto webových stránkách nebo společnosti Novo Nordisk , a to elektronicky nebo jinými prostředky, nepodléhají mlčenlivosti a stávají se majetkem společnosti Novo Nordisk, která je může bez omezení jakýmkoli způsobem a za jakýmkoli účelem využívat včetně vývoje, výroby a/nebo marketingu zboží nebo služeb.

10.9 Rozhodné právo

Váš přístup k těmto internetovým stránkám, jejich užívání a obsah se řídí českým právem a vykládá se v souladu s ním.

10.10 Na koho se obrátit

Máte-li jakékoli dotazy ohledně těchto zásad, souborů cookies a prohlášení o právech a závazcích, chcete-li lépe porozumět kterýmkoli osobním údajům, jež o vás vedeme, nebo máte-li jakékoli obavy ohledně využití vašich osobních údajů společností Novo Nordisk, můžete se na nás obrátit na privacy@novonordisk.com.